Konsernets etiske retningslinjer er basert på følgende hovedelementer:

 • Vi opptrer på en rettskaffen, skikkelig og ordentlig måte
 • Vi skal følge de lover og regler som gjelder for arbeidet
 • Vi skal ikke misbruke vår stilling til å oppnå personlige fordeler for oss selv eller andre
 • Vi deltar ikke i korrupte og uakseptable forretnings-transaksjoner
 • Vi deltar ikke i handlinger som har til hensikt å skade andre

Konsernets etiske retningslinjer skal være grunnlaget for å bygge en god kultur og et godt omdømme i gruppen.
Våre ansatte skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver eller andre godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler for egen del eller fordeler for kunder eller leverandører.

Etisk handel

Selskapene i konsernet og våre underleverandører følges opp i forhold til følgende forhold:

 • Det skal ikke foregå noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid.
 • Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som setter helse eller sikkerhet i fare, inkludert nattarbeid. Barn under 15 år (14 eller 16 år i visse land) kan ikke ansettes.
 • Det skal ikke foregå noen diskriminering i arbeidslivet basert på etnisk tilhørighet, religion, alder, uførhet, kjønn, ekteskapsstatus, seksuell orientering, fagforenings¬medlemskap eller politisk tilhørighet.
 • Fysisk mishandling, avstraffelse eller trussel om fysisk mishandling er forbudt. Det samme gjelder seksuelt eller annet misbruk, og ulke former for ydmykelser.
 • Det skal arbeides for å skaffe arbeiderne et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Nødvendige tiltak skal iverksettes for å forhindre og minimere ulykker og helseskader som resultat av, eller relatert til forhold på arbeidsplassen. Arbeiderne skal ha jevnlig og dokumentert opplæring i helse og sikkerhet. Helse- og sikkerhetsopplæring skal gjentas for nyansatte.
 • Lønn til arbeiderne skal minst være i tråd med nasjonale minstelønnsbestemmelser eller industriens standard, og alltid være tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov.
 • Arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover eller industriens standard, og ikke overstige arbeidstid i samsvar med gjeldende internasjonale konvensjoner. Arbeiderne skal ha minst 1 fridag i uken.
 • Forpliktelser overfor arbeiderne, i tråd med internasjonale konvensjoner og/eller nasjonale lover og regler om regulære ansettelser skal ikke omgås gjennom bruk av korttidsengasjementer (som bruk av kontraktsarbeidere, løsarbeidere og dagarbeidere), underkontraktører eller andre arbeidsrelasjoner. Alle arbeidere har krav på arbeidskontrakt på et språk de forstår.

På forespørsel, skal våre leverandører kunne dokumentere at retningslinjene etterfølges. Leverandørene skal også videreformidle og følge opp retningslinjene hos sine underleverandører.

Basert på en risikoanalyse, vil våre leverandører følges opp ved innhenting av egenerklæringer, oppfølgingssamtaler eller kartlegging av forholdene på produksjonsstedet (revisjon).

Både konsernet og våre leverandører skal unngå handelspartnere som har aktiviteter i land som er pålagt handelsboikott av FN og/eller norske myndigheter.
Sosiale og miljømessige forhold vurderes og vektlegges ved valg av nye leverandører.

Vi jobber kontinuerlig for å forbedre egen policy og praksis som kan bidra til at leverandørene etterfølger våre retningslinjer for etisk handel.
Dersom det avdekkes brudd på etiske retningslinjer, vil det utbeides en handlingsplan for utbedring av manglene. Dersom bruddene vedvarer, vil heving av kontrakten vurderes.

Compare Products
Sammenligne produkter

Velg opptil 3 rullstoler du vil sammenligne.

Sammenligne produkter
Fjern alle produktene